Summer Queen

Zapoznaj się z regulaminem naszego sklepu internetowego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.summerqueen.pl zwany dalej „Sklep internetowy” jest prowadzony przez firmę SQ Katarzyna Szwedzicka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SQ Katarzyna Szwedzicka z siedzibą Warszawie,  przy ul. Styrskia 20, 04-188 Warszawa NIP 1133099713:, e-mail: kontakt@summerqueen.pl, Telefon: +48 609 119 000.

2. Sprzedający za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzi detaliczną sprzedaż towarów.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.summerqueen.pl oraz elementy dotyczące zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego;

II. DEFINICJE:

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Kupującym,
5. KONSUMENT- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. PRZEDSIĘBIORCA– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
7. MOJE KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym automatyczne otrzymywanie od Sprzedających cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
9. PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego
11. SKLEP INTERNETOWY- sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.summerqueen.pl
12. SPRZEDAJĄCY – SQ Katarzyna Szwedzicka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SQ Katarzyna Szwedzicka z siedzibą Warszawie,  przy ul. Styrskia 20, 04-188 Warszawa, e-mail: kontakt@summerqueen.pl, tel.: +48 609 119 000
13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedawcą.
14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:
1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” , lub
Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 480 pikseli.
łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest Rejestracja. W tym celu na stronie głównie konieczne jest kliknięcie pola „Rejestracja”, następuje wówczas przekierowanie do formularza „Rejestracja Kupującego”
4. Zarejestrowanie się jest możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Kupującego – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej telefon, nazwa firmy, adres firmy (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj, poczta)
5. Po otrzymaniu przez Sprzedającego „Formularza Rejestracji” przeprowadzana jest weryfikacja Kupującego, Sprzedający dokonuje sprawdzenia poprawności danych w formularzu.
6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe dopiero po otrzymaniu przez Kupującego informacji o pozytywnym przebiegu procesu weryfikacji.
7. Korzystanie z usługi MOJE KONTO możliwe jest po pomyślnym zakończeniu procesu Rejestracji poprzez zalogowanie podając login i hasło.
8. Usługa Moje Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@summerqueen.pl lub pisemnie:SQ Katarzyna Szwedzicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SQ Katarzyna Szwedzicka z siedzibą Warszawie,  przy ul. Styrskia 20, 04-188 Warszawa
9. Sprzedający umożliwia Kupującemu korzystanie z Usługi Newsletter, które możliwe jest po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Kupujący zostaje zapisany na Newsletter.
10. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : kontakt@summerqueen.pl lub pisemnie: JSQ Katarzyna Szwedzicka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SQ Katarzyna Szwedzicka z siedzibą Warszawie,  przy ul. Styrskia 20, 04-188 Warszawa
11. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Sprzedający oferuje Produkty, podając ich istotne cechy, w szczególności ich cenę, dostępne rozmiary oraz fotografie produktów.
2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Zamówienia można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Złożenie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem formularza.
W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
3) po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy kliknąć „Kupuję i płacę”
4. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedający dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu oraz weryfikacji stanów magazynowych. W tym celu Sprzedający może skontaktować się z Kupującym.
5. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” nie stanowi zawarcia umowy, jest ofertą zawarcia umowy składaną przez Kupującego Sprzedającemu.
6. Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona weryfikacji Zamówienia oraz stanów magazynowych i w ciągu 48 godzin poinformuje Kupującego o możliwości zawarcia umowy sprzedaży.
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.
8. W przypadku podania w zamówieniu, przez Kupującego nieprawidłowych lub błędnych danych i w konsekwencji niemożności nawiązania kontaktu lub niemożności poprawienia błędów Sprzedający uprawniony jest do anulowania zamówienie. Sprzedający zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym fakcie Kupującego.
9. Ceną wiążącą Strony jest cena uwidoczniona na przesłanej fakturze Pro Forma.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedającego.

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1. Płatność pobraniowa
2. Płatność za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przez platformę szybkich płatności elektronicznych następuje automatyczne przekierowanie na platformę płatniczą gdzie wymagana jest natychmiastowa płatność;
W przypadku płatności za pobraniem płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki.

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTÓW
1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszt wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
Przesyłka kurierska (w tym przesyłka z odbiorem w automacie paczkowym) 
przesyłka kurierska pobraniowa.
3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem przez platformę payu.pl od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającemu.
W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. W przypadku dokonania zakupu na kwotę powyżej 299 zł dostawa na terenie Polski jest wykonana na koszt sprzedającego z zastrzeżeniem uwzględnienia faktycznego kosztu wysyłki w przypadku rozliczenia kosztów zwrotu lub wymiany zamówionego przez zamawiającego produktu. 
5. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
7. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
A. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone :
pisemnie na adres: SQ Katarzyna Szwedzicka z siedzibą Warszawie,  przy ul. Styrskia 20, 04-188 Warszawa NIP 1133099713:, e-mail: kontakt@summerqueen.pl, Telefon: +48 609 119 000.
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail : kontakt@summerqueen.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w części końcowej niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającemu do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

B. REKLAMACJA PRODUKTU
1. Reklamacja produktu jest możliwa tylko i wyłącznie przez Konsumenta.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
3. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:
pisemnie na adres: SQ Katarzyna Szwedzicka z siedzibą Warszawie,  przy ul. Styrskia 20, 04-188 Warszawa NIP 1133099713:, e-mail: kontakt@summerqueen.pl, Telefon: +48 609 119 000.
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@summerqueen.pl
5. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy SQ Katarzyna Szwedzicka z siedzibą Warszawie,  przy ul. Styrskia 20, 04-188 Warszawa NIP 1133099713:, e-mail: kontakt@summerqueen.pl, Telefon: +48 609 119 000.

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZESIĘBIORCÓW:
1. Przedsiębiorcom nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej za pośrednictwem strony www.summerqueen.pl
2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedającego oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego Kupujący może składać na przykład:
pisemnie na adres: SQ Katarzyna Szwedzicka z siedzibą Warszawie,  przy ul. Styrskia 20, 04-188 Warszawa NIP 1133099713:, e-mail: kontakt@summerqueen.pl, Telefon: +48 609 119 000.
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail : kontakt@summerqueen.pl
2. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Kupującego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
SQ Katarzyna Szwedzicka z siedzibą Warszawie,  przy ul. Styrskia 20, 04-188 Warszawa NIP 1133099713:, e-mail: kontakt@summerqueen.pl, Telefon: +48 609 119 000.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.summerqueen.pl
XI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Sprzedawca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.SQ Katarzyna Szwedzicka z siedzibą Warszawie,  przy ul. Styrskia 20, 04-188 Warszawa NIP 1133099713:, e-mail: kontakt@summerqueen.pl, Telefon: +48 609 119 000.

Summer Queen

Zapoznaj się z regulaminem naszego sklepu internetowego.